Bierzmowanie

Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należą do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego, którego jedność powinna być zachowana. Przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. Przez sakrament bierzmowania ochrzczeni jeszcze bardzie wiążą się z Kościołem i obdarzeni są szczególną mocą Ducha Świętego. (KKK 1285)

 

 

Bierzmowanie to sakrament, w którym Duch Święty umacnia chrześcijanina, aby swoją wiarę mężnie wyznawał, bronił jej i według niej żył.  

 

Pamiątki bierzmowania

Przyjęcie sakramentu bierzmowania to bardzo ważny moment w życiu chrześcijanina. W tym radosnym dniu Duch Święty udziela Darów bierzmowanemu. My również możemy obdarzyć bierzmowanego pamiątką tej uroczystości w postaci kartki okolicznościowe lub albumiku pamiątkowego, dobrą książką lub odpowiednią ikoną. Zapraszamy.

Dary Ducha świętego: mądrość, rozum, umiejętność, rada, męstwo, pobożność, bojaźń Boża.

Zaproszenia na bierzmowanie

W domu, w rodzinie, bierzmowanie jest obchodzone mniej uroczyście niż chrzest św. czy I Komunia św, jednakże warto zaprosić na tę uroczystość najbliższych i wspólnie radować się dziękując Bogu za otrzymany Dar. 

"Owocem zaś Ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie." (Ga 5,22)

Sakrament Ślubu

"Pismo Święte stwierdza, że mężczyzna i kobieta zostali stworzeni wzajemnie dla siebie: "Nie jest dobrze by mężczyzna był sam" (Rdz 2,18). Bóg daje mu niewiastę, "ciało z jego ciała", to znaczy równą i najbliższą mu istotę jako "pomoc", reprezentującą w ten sposób Boga, od którego pochodzi nasza pomoc.

"Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem" (Rdz 2,24). Sam Pan wskazuje, że oznacza to nienaruszalną jedność życia obojga, przypominając, jaki był "na początku" zamysł Stwórcy: "A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciał" (Mt 19,6)

KKK 1605

 pamiątki ślubu, upominki, prezenty ślubne

Podkategorie

Pismo Święte stwierdza, że mężczyzna i kobieta zostali stworzeni wzajemnie dla siebie: "Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam" (Rdz2,18). Bóg daje mu niewiastę "ciało z jego ciała", to znaczy równą i najbliższą mu istotę jako pomoc, reprezentującą w ten sposób Boga, od którego pochodzi nasza pomoc. "Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem" (Rdz2,24). Sam Pan wskazuje, że oznacza to nienaruszalną jedność życia obojga, przypominając, jaki był na początku zamysł Stwórcy: "A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało" (Mt19,6)  KKK 1605